Specialist in akoestische materialen

  Snelle levering uit voorraad

  Uitgebreid assortiment, maatwerk mogelijk

  Thuiswinkel Waarborg
  Fibers & Foams

  Algemene voorwaarden Fibers & Foams B.V.

  Lees meer over de algemene voorwaarden van Fibers & Foams B.V.

  ARTIKEL 1. | DEFINITIES

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

  1. Fibers & Foams: Fibers & Foams BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te De Meern, ingeschreven in het Handelsregister zonder KvK-nummer 93850662.
  2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Fibers & Foams een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Fibers & Foams tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Fibers & Foams zich, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten en/of de levering van producten.
  4. Werkzaamheden/diensten: alle werkzaamheden en diensten waartoe Fibers & Foams zich in het kader van de overeenkomst jegens de wederpartij heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, adviesverlening, geluidsmetingen en montage.
  5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Fibers & Foams te leveren en/of te monteren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, bouwmaterialen, akoestische materialen, akoestische vloeren, wanden en plafonds, één en ander in de meest ruime zin des woords.
  6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fibers & Foams en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
  3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Fibers & Foams vrijblijvend.
  2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Fibers & Foams, binden hem niet.
  3. Aan een aanbod van Fibers & Foams dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
  4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Fibers & Foams, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fibers & Foams anders aangeeft. Een bestelling van producten middels de webwinkel van Fibers & Foams, wordt na het plaatsen daarvan langs elektronische weg door Fibers & Foams bevestigd, op welk moment de koopovereenkomst tot stand komt.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fibers & Foams niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  ARTIKEL 4. | DERDEN EN TERMIJNEN

  1. Fibers & Foams is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  2. Indien en voor zover Fibers & Foams zich in het kader van zijn bedrijfsvoering betrekt bij tussen de wederpartij en derden gesloten overeenkomsten, is Fibers & Foams geen partij bij die overeenkomsten en aanvaardt Fibers & Foams geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met aan die derden toerekenbare tekortkomingen.
  3. Alle vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Fibers & Foams treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Fibers & Foams schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Fibers & Foams de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  4. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Fibers & Foams alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

  ARTIKEL 5. | WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

  1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van Fibers & Foams, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante informatie aan Fibers & Foams ter beschikking te stellen, op de door Fibers & Foams voorgeschreven wijze. Voorts dient de wederpartij Fibers & Foams steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. Fibers & Foams is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  2. De wederpartij is gehouden Fibers & Foams zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
  3. Voor zover de overeenkomst voorziet in de uitvoering van geluidsmetingen, staat de wederpartij ervoor in dat in de ruimte van uitvoering van die werkzaamheden, gedurende de uitvoering, geen personen aanwezig zijn anders dan met voorafgaande instemming van Fibers & Foams. Geluidsmetingen kunnen schade aanrichten aan het gehoor van personen, waarvoor Fibers & Foams geen aansprakelijkheid draagt.
  4. Voor zover redelijkerwijs relevant, is de wederpartij verantwoordelijk voor het tijdig informeren van haar personeel en overige derden over de uitvoering van de werkzaamheden door of namens Fibers & Foams, onder meer wat betreft de risico’s die de uitvoering van de overeenkomst voor hen meebrengt in geval van hun aanwezigheid of nabijheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.
  5. De wederpartij stelt kosteloos een container ter beschikking van Fibers & Foams ter verwijdering van bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte en/of verwerkte afval en verpakkingsmaterialen.
  6. De wederpartij staat er voor in dat zij alle medewerking verleent om het voor de door Fibers & Foams tewerkgestelde personen mogelijk te maken de (montage)werkzaamheden tijdig en deugdelijk te kunnen uitvoeren. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
  - de door Fibers & Foams tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Fibers & Foams zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
  - de door Fibers & Foams tewerkgestelde personen kosteloos de beschikking krijgen over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigde voorzieningen, zoals water en elektriciteit (230/380V).
  - alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd;
  - de vloer waar de montagewerkzaamheden worden uitgevoerd vrij, schoon en glad is;
  - de door Fibers & Foams tewerkgestelde personen in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de werkzaamheden een droge en bezemschone ruimte ter beschikking staat voor de tijdelijke opslag van zaken, gereedschappen en andere materialen. De wederpartij staat ervoor in dat deze ruimte niet door derden wordt betreden om schade aan de opgeslagen zaken te voorkomen.
  7. Gedurende de uitvoering van montagewerkzaamheden is het mogelijk dat de door Fibers & Foams tewerkgestelde personen op tafels, bureaus of andere zaken moeten staan die op locatie van uitvoering aanwezig zijn. Wenst de wederpartij dit niet, dan dient de wederpartij tijdig zorg te dragen voor verwijdering van deze zaken. De hier bedoelde zaken alsmede vloeren worden door of namens Fibers & Foams niet afgedekt. Elke aansprakelijkheid van Fibers & Foams voor schade ontstaan aan de zaken van de wederpartij is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, uitgesloten. (Geluids)overlast wordt door de door Fibers & Foams tewerkgestelde personen zoveel mogelijk beperkt, zonder dat Fibers & Foams omtrent het beperken van (geluids)hinder enige garantie kan verstrekken.

  ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

  1. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van diensten of werkzaamheden dient de wederpartij Fibers & Foams daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is zij gehouden aan Fibers & Foams alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, aangevuld met het honorarium van Fibers & Foams naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, één en ander onverminderd het recht van Fibers & Foams vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
  2. Voor zover de overeenkomst voorziet in de koop van zaken, blijft de wederpartij bij annulering van de order de volledige overeengekomen koopprijs verschuldigd.

  ARTIKEL 7. | ADVISERING EN GELUIDSMETINGEN

  1. Fibers & Foams verbindt zich ertoe de overeenkomsten met betrekking tot adviesverlening, geluidsmetingen en andere overeenkomsten die in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek als overeenkomst van opdracht worden aangemerkt, naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Fibers & Foams verbindt zich ter zake echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
  2. Alle in verband met de uitvoering van geluidsmetingen vermelde berekeningen geven slechts een indicatie van de te verwachten akoestische waarden. Bij de samenstelling van deze berekening wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de afmetingen van de ruimten en de daarin aanwezige absorptiematerialen. Berekende waarden kunnen echter afwijkingen vertonen in vergelijking met de praktijk. Dergelijke afwijkingen kunnen niet als tekortkoming van Fibers & Foamsl worden aangemerkt.

  ARTIKEL 8. | VERKOOP VAN PRODUCTEN

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel de producten bij de uitvoering van werkzaamheden door of namens Fibers & Foams worden meegebracht, vindt de levering van de bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Fibers & Foams de wijze van transport en de verpakking van de producten.
  3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat, tenzij uit een uitdrukkelijk overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door haar aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
  4. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze haar ter beschikking staan of aan haar worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Fibers & Foams haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, redelijke kosten voor opslag en transport van de producten verschuldigd.
  5. Het is Fibers & Foams toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Fibers & Foams gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  6. Vermelde, vertoonde en/of overeengekomen eigenschappen van al dan niet volgens specificatie van de wederpartij vervaardigde of bewerkte producten, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de zaken welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend en zijn en door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en afmetingen. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

  ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

  1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Fibers & Foams zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
  2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Fibers & Foams zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
  3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Fibers & Foams gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste
  prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Fibers & Foams op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
  4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Fibers & Foams de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Fibers & Foams zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
  5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fibers & Foams een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

  ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES

  1. De wederpartij is gehouden bij de levering van de producten c.q. oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten c.q. het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
  2. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Fibers & Foams.
  3. Indien een gebrek ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de wederpartij dit binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk aan Fibers & Foams kenbaar te maken.
  4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Fibers & Foams uit een dergelijke reclame geen enkele verplichting voort.
  5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
  6. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Fibers & Foams worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij.

  ARTIKEL 11. | GARANTIE

  1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen garantie en/of de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
  2. Eventueel verstrekte garantie vervalt in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Fibers & Foams of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Fibers & Foams.
  3. Om haar aanspraak op garantie geldig te maken, dient de wederpartij binnen de termijn als bedoeld in artikel 10.3 bij Fibers & Foams ter zake te reclameren.
  4. In geval uitdrukkelijk geluidsgaranties door Fibers & Foams zijn afgegeven en het opgeleverde daaraan niet blijkt te beantwoorden, is Fibers & Foams ten hoogste aansprakelijk voor kosteloos herstel van het opgeleverde. In geval herstel niet mogelijk is, zal Fibers & Foams ten behoeve van de wederpartij een naar redelijkheid vast te stellen korting toepassen. Fibers & Foams is niet gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde in geval herstel naar het oordeel van Fibers & Foams tot een onevenredig kostbare oplossing leidt.
  5. Lid 6 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing op de eventuele garantieaanspraken van de wederpartij.
  6. Het bepaalde in dit artikel laat de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden onverlet.

  ARTIKEL 12. | OVERMACHT

  1. Fibers & Foams is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van
  schadevergoeding. Fibers & Foams doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die Fibers & Foams krachtens de
  wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, zoals staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel, tekortschieten van transporteurs of andere derden waarvan Fibers & Foams afhankelijk is, uitvallen van communicatiemiddelen, zoals telefonie en internet, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming en brand.
  3. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
  4. Voor reeds geleverde prestaties en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties, is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij aan deze prestaties geen zelfstandige waarde toekomt.

  ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

  1. Fibers & Foams is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Fibers & Foams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
  2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Fibers & Foams gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
  3. Voorts is Fibers & Foams gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Fibers & Foams op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
  5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Fibers & Foams ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
  6. Indien Fibers & Foams de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

  ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Fibers & Foams vermelde prijzen exclusief btw en, in geval van de levering van producten, de eventuele bezorgkosten daarvan. Voorts zijn bij de overeengekomen prijzen niet inbegrepen, de kosten van:
  - alle eventuele bouwkundige werkzaamheden aan bestaande constructies;
  - alle eventuele elektro- en installatietechnische werkzaamheden, zoals verplaatsen van
  rookmelders, verlichting en/of (wand)contactdozen;
  - gebruik van hijs- en hefmiddelen;
  - intern en verticaal transport;
  - veiligheidsinstructies door monteurs te geven gedurende meer dan één uur.
  2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Fibers & Foams gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
  3. Fibers & Foams is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór afronding daarvan openbaren, aan de wederpartij door te berekenen.
  4. Fibers & Foams is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. Fibers & Foams is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling volledig is voldaan.
  5. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Fibers & Foams voorgeschreven wijze.
  6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

  ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. Fibers & Foams draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door:
  - een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
  - een gebrek van een zaak van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij Fibers & Foams dit gebrek kende;
  - iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
  - een andere omstandigheid die niet aan Fibers & Foams kan worden toegerekend.
  2. Adviezen worden naar beste inzicht en vermogen samengesteld en verstrekt, doch bieden voor de wederpartij geen garantie dat onvoorwaardelijk naar deze adviezen kan worden gehandeld. De wederpartij is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten door haar of een derde naar aanleiding van de door Fibers & Foams verstrekte adviezen. Elke aansprakelijkheid van Fibers & Foams ter zake is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, uitgesloten.
  3. Aan kosteloos advies of advies verkregen via online tools van Fibers & Foams, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
  4. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Fibers & Foams voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de wederpartij Fibers & Foams in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Fibers & Foams ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
  5. Voorts draagt Fibers & Foams geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade draagt.
  6. Fibers & Foams is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Fibers & Foams bestaat, kan Fibers & Foams uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor
  directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fibers & Foams aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fibers & Foams toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
  7. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Fibers & Foams te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Fibers & Foams betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fibers & Foams nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Fibers & Foams afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Fibers & Foams dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
  8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fibers & Foams bedraagt één jaar.
  9. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Fibers & Foams, zal de wederpartij Fibers & Foams vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Fibers & Foams, alsmede het gebruik van de door Fibers & Foams geleverde producten.

  ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. Alle door Fibers & Foams verkochte en geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
  2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Fibers & Foams daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
  4. De wederpartij is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen  diefstal.
  5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Fibers & Foams of door Fibers & Foams aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Fibers & Foams is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de  hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
  6. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door Fibers & Foams aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten  als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

  ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Fibers & Foams, dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en aan de wederpartij verstrekte stukken en overige informatie, waaronder adviezen, rapportages en werkwijzen.
  2. Het is de wederpartij verboden de in lid 1 bedoelde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibers & Foams te reproduceren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst niet dwingend anders voortvloeit.

  ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

  1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Fibers & Foams wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
  4. De Nederlandse versie van de onderhavige bepalingen is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.